Get Adobe Flash player

ติดต่อ-สอบถาม

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารข้าราชการ และบุคลากร กทม.พ.ศ.2554

พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554

พ.ร.บ. การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551

พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญิติทางราชการ พ.ศ.2558

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542

พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561

พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550

พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545

พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554

ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่5)

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ (ฉบับที่4) พ.ศ.2553

bma-health map

ป้ายโฆษณา

วารสารโรงพยาบาล

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา