Get Adobe Flash player

ค้นหาข้อมูล

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ติดต่อ-สอบถาม

ป้ายโฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้7
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7
mod_vvisit_counterเดือนนี้2013
mod_vvisit_counterทังหมด3954724

กำลังเข้าชม 2
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
**ศูนย์เลสิค โรงพยาบาลกลางภูมิใจเสนอเทคโนโลยี ใหม่ล่าสุดในการทำ LASIK เพื่อการมองเห็นที่ดีที่สุด"Femtosecond Laser(FS200)และSCHWIND AMARIS 750S EXCIMER LASER" เครื่องแรกในประเทศไทย ติดตั้งแล้วที่ศูนย์เลสิค โรงพยาบาลกลาง สนใจติดต่อศูนย์เลสิค โรงพยาบาลกลาง โทร 0-2220-8000 ต่อ 11641 – 11642

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate
ป้ายโฆษณา

รู้จักโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาลกลาง


ในปี พ.ศ. 2432 ได้มีโรงพยาบาลเกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งรักษาโรคทางกายทั่วไป และโรงพยาบาลเสียจริต หรือโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในปัจจุบัน รักษาผู้ป่วยโรคทางจิต เมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นประชาชนอยู่กันอย่างแออัด ไม่มีการจัดระเบียบที่อยู่อาศัย ทำให้เกิดโรคระบาดได้ง่าย Highet.gif

ดังนั้นในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2440 สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี ผู้สำเร็จราชการในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ประกาศพระราชกำหนดสุขาภิบาลขึ้นเพื่อป้องกันโรคภัยและความสะอาดของบ้านเมือง โดยได้แต่งตั้ง นายแพทย์ พี.เอ. ไนติงเกล เป็นพนักงานแพทย์ใหญ่สุขาภิบาล ดูแลความสะอาดและป้องกันโรคภัยให้กับประชาชน และแต่งตั้งกัปตัน เยคาตอง เป็นนายช่างใหญ่สุขาภิบาล ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2440

หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้อนุญาตให้สร้างโรงพยาบาลสำหรับรักษาหญิงโสเภณีในวันที่ 24 พฤษภาคม 2441 เพื่อป้องกันโรคติดต่อที่เกิด


โรงพยาบาลพลตระเวน

กับประชาชนขึ้นที่หลังวัดพลับพลาไชย โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2441

เมื่อสร้างเรือนโรงพยาบาลเสร็จ กรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาลไม่มีงบประมาณ ในการดำเนินการต่อ โรงพยาบาลกรมพลตระเวนหรือโรงพยาบาลตำรวจในขณะนั้น ซึ่งมีเตียงรับผู้ป่วยเพียง12 เตียงเท่านั้น ได้มาขอเช่าเรือนโรงพยาบาลที่จะใช้รักษาหญิงโสเภณีของกรมสุขาภิบาล ซึ่งยังตอนนั้นยังไม่ได้เปิดให้บริการ   ดังนั้นเรือนโรงพยาบาลแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า โรงพยาบาลกรมพลตระเวน เปิดให้บริการแก่พลตระเวนและผู้ป่วยจากคดีต่างๆ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2443 โดยมีการเพิ่มเตียงรับผู้ป่วยเป็น 36 เตียง หลังจากเปิดให้บริการ ปรากฏว่าไม่เพียงแค่พลตระเวนและผู้ป่วยจากคดีต่างๆที่มารับการรักษาเท่านั้น แต่ยังมีพลเรือนมารับการรักษาอีกด้วยจึงทำให้งบประมาณที่ได้จากกระทรวงนครบาล ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ

 

โรงพยาบาลกลางวันนี้

ปัจจุบัน โรงพยาบาลกลางเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 483 เตียง สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร มีอายุครบ 125 ปี เป็นสถานที่ให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วย สร้างเสริมสุขภาพอนามัย และป้องกันโรค ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน ค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์ และปฏิบติงานร่วมกับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย โดยได้มีการปรับปรุงพัฒนาการบริการให้ทันสมัย โดยเน้นบริการที่ดีเลิศ (Bast Service) ตลอดจนปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและบรรยากาศทั้งภายในอาคารและรอบโรงพยาบาลให้ดีขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้รับบริการ ตลอดจนตอบสนองนโยบายของรัฐ ในการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและมี ประสิทธิภาพ โดยการสร้างอาคารอเนกประสงค์ 20 ชั้น เพื่อทดแทนอาคารเก่า ด้วยเงินงบประมาณ 780  ล้านบาท โดยได้รับพระราชชื่ออาคารแห่งนี้ว่า...

"อาคารอนุสรณ์ 100 ปี"

 

 

โรงพยาบาลกลางอาคารอนุสรณ์ 100 ปี

 

นโยบาย

ด้านบริหาร
พัฒนาให้เป็นระบบบริหารเชิงคุณภาพรวมทั้งองค์กร

ด้านบริการ
ใช้นโยบายการสนองตอบความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการ

ด้านวิชาการ
พัฒนาบุคคลให้มีศักยภาพสูงขึ้น เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม จนเป็นองค์กรเรียนรู้

 

ขอบเขตบริการ (Scope of service)

โรงพยาบาลกลางเป็นสถานพยาบาล ตติยภูมิ ให้บริการทางการแพทย์โดยมีขอบเขตดังนี้

1. ให้บริการรักษาพยาบาล
2. ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ
3. ให้บริการฟื้นฟูสมรถภาพ
4. ให้บริการป้องกันโรค
5. ให้บริการทางวิชาการ โดยเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว นิสิตแพทย์ และนักศึกษาพยาบาล

โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย

- ประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
- ประชาชนในเขต Catchments area ตามระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค
- ผู้ประกันสังคมที่ลงทะเบียนไว้กับโรงพยาบาล
- ผู้ป่วยส่งต่อ ทั้งในระบบและนอกระบบการส่งต่อ ที่มีเครือข่ายบริการในสังกัดกรุงเทพมหานคร

การบริการในโรงพยาบาล

- การบริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก คลินิกต่าง ๆ
- การบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
- การบริการผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล
- บริการให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย
- การบริการของศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี การให้คำปรึกษาครอบครัว
- การบริการของหน่วยสนับสนุนการรักษา ( เช่น เอกซเรย์ lab หน่วยไตเทียม หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู ฯลฯ )
- การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการบริการต่าง ๆ
- การจัดสวัสดิการและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ( เช่น ที่จอดรถ การจัด รปภ.

- ดูแลความปลอดภัย การบริการน้ำดื่ม ห้องสุขา ป้ายบอกทาง ฯลฯ )

 
โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
514 ถนนหลวง ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 0-2220-8000
แผนที่แสดงที่ตั้งโรงพยาบาลกลาง
รถประจำทางที่ผ่านโรงพยาบาลกลาง ดังนี้ สาย47 15,35,47,48,49,508,21,7,204
แท็กซี่ , รถจักรยานยนต์รับจ้าง
แบบลิ้งค์

โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์

เลขที่ 514 ถ.หลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100

 

bma-health map

ป้ายโฆษณา

วารสารโรงพยาบาล

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ข่าวดี!!!!>>>ทุกท่านสามารถติดต่อ-นัดล่วงหน้า และทำบัตรใหม่ ได้ที่ศูนย์ประกันสุขภาพ<<< Mail : klangprofit@gmail.com

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา