Get Adobe Flash player

ติดต่อ-สอบถาม

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

บริการตรวจสุขภาพประจำปี

การตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อให้ทราบความสมบูรณ์หรือความผิดปกติของร่างกายและสามารถป้องกันหรือรักษาความผิดปกตินั้นได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกรวมทั้งการรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การรับประทานอาหารหวาน ไขมันสูง การขาดการออกกำลังกาย การสูบบุรี่ เป็นต้น

การตรวจสุขภาพประจำปี ได้จัดแบ่งเป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐานตามความจำเป็นของแต่ละช่วงและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค รวมทั้งโปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคู่สมรส

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีตามช่วงอายุ

คลินิกส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

 

รายการตรวจโปรแกรมตรวจสุขภาพ

อายุน้อยกว่า 35 ปี

1

14,15 รายการ

2

17,18 รายการ

3

19,20 รายการ

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ตรวจร่างกายและให้คำปรึกษาโดยแพทย์

(Physical examination and Counseling)

/ / / / / /
สัญญาณชีพ (Vital sign)
/ / / / / /
น้ำหนัก/ส่วนสูง (Weight/Height)
/ / / / / /
ความสมบูรณ์ของเลือด (CBC) (90)

/

/

/

/

/

/

ตรวจปัสสาวะทั่วไป (UA) (60)

/

/

/

/

/

/

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

(อายุต่ำกว่า 35 ปี ตรวจทุก 3 ปี) (40)

/

/

/

/

การทำงานของตับ (Liver function test)
- AST (40)

/

/

/

/

- ALT (40)

/

/

/

/

- ALP (40)

/

/

/

/

การทำงานของไต (Kidney function test)

- BUN (40)

/

/

/

/

/

/

- Creatinine (40)

/

/

/

/

/

/

- eGFR / / / / / /

ตรวจไขมันในเลือด (Lipid profile)

- Total Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL (200)

/

/

/

/

/

/

ตรวจโรคเก๊าท์ (Uric acid) (60)ตรวจไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ag) (130)
/

/

ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี

(Anti-HBs)(150)

/

/

ตรวจถ่ายภาพรังสีทรวงอก

(Chest X-ray) (220)

/ /

/

/

/

/

คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) (200)


ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (PAP SMEAR) (270) (ทุก 1-2ปี)

HPV DNA (330) (ทุก 5 ปี)

/

/

/

ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยวิธีแมมโมแกรม (Mammogram) (1700) อายุมากกว่า 40 ปี

อัลตราซาวน์ (Ultrasound) (650) อายุไม่เกิน 40 ปี

ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) (300)

-

-

ตรวจอุจจาระ คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

(Stool occult blood) (80)

- -
ค่าบริการผู้ป่วยนอก (100)
/ / / / / /

ราคารวมโดยประมาณ

790

1,060

910

1,180

1,190

1,460


 

หมายเหตุ ***วงเล็บในรายการตรวจเป็นราคาค่าตรวจ***

*ราคาดังกล่าวเป็นราคาโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้*

 

 

รายการตรวจโปรแกรมตรวจสุขภาพ

อายุ 35-50 ปี

1

18,19 รายการ

2

19,20 รายการ

3

21,24 รายการ

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ตรวจร่างกายและให้คำปรึกษาโดยแพทย์

(Physical examination and Counseling)

/ / / / / /
สัญญาณชีพ (Vital sign) / / / / / /
น้ำหนัก/ส่วนสูง (Weight/Height) / / / / / /
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) (90) / / / / / /
ตรวจปัสสาวะทั่วไป (UA) (60)
/ / / / / /
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) (40)
/ / / / / /
การทำงานของตับ (Liver function test)
-AST (40)
/ / / / / /
-ALT (40)
/ / / / / /
-ALP (40)
/ / / / / /
การทำงานของไต (Kidney function test)
-BUN (40) / / / / / /
-Cretinine (40) / / / / / /
-eGFR / / / / / /
ตรวจไขมันในเลือด (Lipid profile)
-Total Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL (200)
/ / / / / /
ตรวจกรดยูริก (Uric acid) (60)
/ / / / / /
ตรวจไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ag) (130) - - - - / /
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (Anti-HBs) (150) - - - - / /
ตรวจถ่ายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray) (220) / / / / / /
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) (200) - - / / / /

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

-PAP SMEAR (270) ทุก 1-2 ปี

-HPV DNA (330) ทุก 5 ปี

- / - / - /

ตรวจมะเร็งเต้านม

-แมมโมแกรม (Mammogram) (1700) อายุมากกว่า 40 ปี

-อัลตราซาวน์ (Ultrasound) (650) อายุไม่เกิน 40 ปี

- - - - - /
ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) (300) - - - - - -
ตรวจอุจจาระ คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ (Stool occult blood) (80) - - - - - -
ค่าบริการผู้ป่วยนอก (100)
/
/
/
/
/
/
ราคารวมโดยประมาณ
970
1,240
1,170
1,440
1,450
2,370

 

 

 

 

 

 

 

รายการตรวจโปรแกรมตรวจสุขภาพ

อายุมากกว่า 50 ปี

1

18,19 รายการ

2

19,20 รายการ

3

21,24 รายการ

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ตรวจร่างกายและให้คำปรึกษาโดยแพทย์

(Physical examination and Counseling)

/ / / / / /
สัญญาณชีพ (Vital sign) / / / / / /
น้ำหนัก/ส่วนสูง (Weight/Height) / / / / / /
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) (90) / / / / / /
ตรวจปัสสาวะทั่วไป (UA) (60)
/ / / / / /
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) (40)
/ / / / / /
การทำงานของตับ (Liver function test)
-AST (40)
/ / / / / /
-ALT (40)
/ / / / / /
-ALP (40)
/ / / / / /
การทำงานของไต (Kidney function test)
-BUN (40) / / / / / /
-Cretinine (40) / / / / / /
-eGFR / / / / / /
ตรวจไขมันในเลือด (Lipid profile)
-Total Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL (200)
/ / / / / /
ตรวจกรดยูริก (Uric acid) (60)
/ / / / / /
ตรวจไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ag) (130) - - - - / /
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (Anti-HBs) (150) - - - - / /
ตรวจถ่ายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray) (220) / / / / / /
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) (200) - - / / / /

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

-PAP SMEAR (270) ทุก 1-2 ปี

-HPV DNA (330) ทุก 5 ปี

- / - / - /

ตรวจมะเร็งเต้านม

-แมมโมแกรม (Mammogram) (1700) อายุมากกว่า 40 ปี

-อัลตราซาวน์ (Ultrasound) (650) อายุไม่เกิน 40 ปี

- - - - - /
ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) (300) - - / - / -
ตรวจอุจจาระ คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ (Stool occult blood) (80) - - - - / /
ค่าบริการผู้ป่วยนอก (100)
/
/
/
/
/
/
ราคารวมโดยประมาณ
970
1,240
1,470
1,440
1,830
4,150

 

 

 

**ราคาดังกล่าวเป็นราคาโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้**

**ผู้รับบริการต้องงดน้ำงดอาหารและเครื่องดื่มก่อนตรวจสุขภาพ (ยกเว้นน้ำเปล่า ดื่มได้เล็กน้อย)

ถ้าตรวจน้ำตาลในเลือดงดอาหาร 8-10 ชั่วโมง ตรวจไขมันในเลือดงดอาหาร 10-12 ชั่วโมง

**ผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์ ถ้าต้องการตรวจเอกซเรย์ปอดควรแจ้งกับแพทย์ก่อนตรวจ

**ผู้หญิงที่กำลังมีประจำเดือนควรมาตรวจปัสสาวะหลังหมดประจำเดือน 7 วัน

**ตรวจสุขภาพสำหรับคู่สมรสไม่ต้องงดอาหารและเครื่องดื่มก่อนตรวจ ผลการตรวจ 1 สัปดาห์

 

 

ติดต่อยื่นบัตรที่จุดคัดกรองชั้น 1 ตึกอนุสรณ์ 100 ปี

วันจันทร์-ศุกร์ หยุดวันนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00-12.00น. และมาฟังผลการตรวจด้วยตนเองในเวลาราชการ (เวลา08.00-12.00น.)

 

 

 

รายการตรวจเพิ่มเติมตามความเสี่ยง หรือรายการตรวจเฉพาะทาง

 

รายการตรวจ

ราคา

ระดับน้ำตาลสะสมในเลือด(HbA1C)

150

การตรวจการทำงานของไทรอยด์ ระดับฮอร์โมน TSH

170

การตรวจการทำงานของไทรอยด์ (Thyroid function test)

820

ตรวจเลือดหากลุ่มเลือด (Blood Group, Rh typing)

150

ตรวจชนิดของฮีโมโกลบิน สำหรับคัดกรองโรคเลือดทางพันธุกรรม (Hemoglobin Tying)

260

ตรวจไขมันในเลือด (Lipid profile)

200

ตรวจค่าการทำงานของตับ (Liver function test)

290

ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ (Anti HAV IgM)
400
ตรวจไวรัสตับอักเสบ บี(HBs Ag) (เกิดก่อน
พ.ศ.2535 แนะนำตรวจ 1 ครั้ง)
130
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี (Anti-HBs)
150
ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี (Anti-HCV)
300
ตรวจหาระดับฮอร์โมนพาราไทรอยด์ (PTH)
210
ตรวจหาระดับแคลเซียม (Calcium)
50
ตรวจหาระดับวิตามิน ดี (Vitamin D)
900
ตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Anti-HIV screening)
120
ตรวจเลือดคัดกรองการติดเชื้อซิฟิลิส (VDRL)
50
ตรวจอุจจาระ (Stool exam)
90
ตรวจการตั้งครรภ์ (Urine pregnancy test)
70
ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยวิธีแมมโมแกรม (Mammogram)
1,700
อัลตราซาวน์เต้านม (Ultrasound) 650
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี PAP SMEAR
270
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPA DNA
330
ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในปัสสาวะ (Urine Amphetamine)
100
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Spirometry)
400
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)
150
ตรวจสายตาอาชีวอนามัย (Occupational vision test) 150
ตรวจระยะการมองเห็นอาชีวอนามัย 60
ตรวจการจำแนกสีอาชีวอนามัย (ตรวจตาบอดสี) 100
ค่าบริการผู้ป่วยนอก 100
ตรวจร่างกาย และออกใบรับรองแพทย์
50
รายการตรวจอื่นๆ
รายการตรวจ ราคา
สารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor marker)*
- สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
280
- สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AEP)
250
- สารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA19-9)
550
- สารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA125)
550
- สารบ่งชี้มะเร็งเต้านม (CA15-3)
400
- สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
300
**การตรวจและแปลผลควรทำโดยผู้เชี่ยวชาญ และแปลผลด้วยความระมัดระวัง

 

 

 

 

คลินิกส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชกรรม

กลุ่มงานผู้ป่วยนอก 0-220-8000 ต่อ 10150

แก้ไข ณ วันที่ 15 กันยายน 2566

 

 

bma-health map

ป้ายโฆษณา

วารสารโรงพยาบาล

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา