Get Adobe Flash player
ป้ายโฆษณา

ศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด(ฺBFC)

1 คู่มือการรับบริการกลุ่มงานรังสีวิทยา
2 คู่มือการรับบริการห้องตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก
3 คู่มือการรับบริการห้อง EKG
4 คู่มือการรับบริการศูนย์ส่องกล้อง
5 คู่มือการรับบริการศูนย์เลสิก
6 คู่มือการรับบริการกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
7 คู่มือการรับบริการกลุ่มงานรังสีวิทยา
8 คู่มือการรับบริการ ห้องตรวจกุมารเวชกรรม
9 คู่มือระบบบริการHIVหน่วยปรึกษา(ห้อง25)
10 คู่มือการรับบริการห้องDOT
11 คู่มือการรับบริการหน่วยผู้ป่วยนอกสูตินรีเวชกรรม
12 คู่มือการรับบริการ ห้องผ่าตัดเล็ก
13 คู่มือการรับบริการ ห้องตรวจอายุรกรรม
14 คู่มือการรับบริการ OPD ศัลยกรรม
15 คู่มือการรับบริการ หน่วยไตเทียม
16 แนวทางในการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มคำขอต่างๆ
 

นพ.เพชรพงษ์ กำจรกิจการ

ป้ายโฆษณา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา