Get Adobe Flash player

ติดต่อ-สอบถาม

ป้ายโฆษณา

ศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด(ฺBFC)

1 คู่มือการรับบริการ ห้องผ่าตัดเล็ก
2 คู่มือการรับบริการกลุ่มงานรังสีวิทยา
3 คู่มือการรับบริการห้องตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก
4 คู่มือการรับบริการห้อง EKG
5 คู่มือการรับบริการศูนย์ส่องกล้อง
6 คู่มือการรับบริการศูนย์เลสิก
7 คู่มือการรับบริการกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
8 คู่มือการรับบริการกลุ่มงานรังสีวิทยา
9 คู่มือการรับบริการ ห้องตรวจกุมารเวชกรรม
10 คู่มือระบบบริการHIVหน่วยปรึกษา(ห้อง25)
11 คู่มือการรับบริการห้องDOT
12 คู่มือการรับบริการหน่วยผู้ป่วยนอกสูตินรีเวชกรรม
13 คู่มือการรับบริการ ห้องตรวจอายุรกรรม
14 คู่มือการรับบริการ OPD ศัลยกรรม
15 คู่มือการรับบริการ หน่วยไตเทียม
16 แนวทางในการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มคำขอต่างๆ
 

Q & A


Ads on: Special HTML

พญ.คัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์

ป้ายโฆษณา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา