Get Adobe Flash player

ค้นหาข้อมูล

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ติดต่อ-สอบถาม

ป้ายโฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้99
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้347
mod_vvisit_counterเดือนนี้1046
mod_vvisit_counterทังหมด3950961

กำลังเข้าชม 2
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
**ศูนย์เลสิค โรงพยาบาลกลางภูมิใจเสนอเทคโนโลยี ใหม่ล่าสุดในการทำ LASIK เพื่อการมองเห็นที่ดีที่สุด"Femtosecond Laser(FS200)และSCHWIND AMARIS 750S EXCIMER LASER" เครื่องแรกในประเทศไทย ติดตั้งแล้วที่ศูนย์เลสิค โรงพยาบาลกลาง สนใจติดต่อศูนย์เลสิค โรงพยาบาลกลาง โทร 0-2220-8000 ต่อ 11641 – 11642

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate
ป้ายโฆษณา

บริการยืม-คืนหนังสือ

1. บริการให้ยืม คืนหนังสือ หมายถึงการให้ยืมหนังสือออกจากห้องสมุดและนำไปอ่านที่บ้านได้ แต่ต้องส่งคืนภายในเวลาที่กำหนด มีสิ่งพิมพ์บางประเภทที่ไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุดแต่ให้ใช้บริการได้ เช่น หนังสือพิมพ์ และหนังสืออ้างอิงประเภทต่าง ๆ โดยหนังสือแต่ละเล่มที่สามารถยืมออกนอกห้องสมุดได้จะต้องผ่านกระบวนการงานเทคนิคของห้องสมุดก่อน ซึ่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด และผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบหนังสือที่พร้อมจะให้ยืมได้ดังนี้

1.1. หนังสือเล่มนั้น ๆ มีการลงทะเบียน และประทับตราของห้องสมุดแล้วหรือไม่

1.2. หนังสือเล่มนั้นมีเลขเรียกหนังสือประจำหนังสือหรือไม่

1.3. หนังสือเล่มนั้น ๆ มีบัตรยืมและซองบัตรที่บอกชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ เลขเรียกหนังสือ และเลขทะเบียนครบถ้วนหรือไม่

1.4. หนังสือเล่มนั้นมีใบกำหนดส่งสำหรับแจ้งให้ผู้ยืมทราบว่า จะต้องคืนหนังสือเล่มนั้นให้แก่ห้องสมุดในวันใด

ex011.jpg

ตัวอย่างบัตรสมาชิก

ex012.jpg

ขั้นตอนในการยืมหนังสือ วารสารและโสตทัศนวัสดุ

1. ผู้ยืมนำหนังสือ วารสาร และโสตทัศนวัสดุ ที่ตนต้องการยืมมาที่เคาน์เตอร์บริการรับ-จ่ายหนังสือ

2. ในกรณีที่ผู้ยืมไม่สามารถหาหนังสือ วารสาร และโสตทัศนวัสดุ ด้วยตนเองได้ ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อช่วยในการค้นหา และหยิบให้

3. ผู้ยืมแจ้งชื่อ สกุล ของสมาชิกแก่เจ้าหน้าที่ห้องสมุด เพื่อจะได้ดึงบัตรสมาชิกออกมาใน

กรณียืม

3.1. หนังสือ และวารสารฉบับรวมเล่ม

3.1.1. เจ้าหน้าที่ฯ ดึงบัตรหนังสือ หรือวารสาร ออกจากซองบัตรและประทับตราวันที่ส่งคืนแล้วส่งให้ผู้ยืมเขียนชื่อตัวบรรจง ด้วยตนเองที่บัตรยืมหนังสือ

3.1.2. ผู้ยืมเขียนเลขทะเบียนหนังสือลงในบัตรสมาชิก กรณีหนังสือบางเล่มที่ได้รับอภินันทนาการจะไม่มีเลขทะเบียนให้เขียนชื่อเรื่องแทนเลขทะเบียน

3.1.3. เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบความเรียบร้อยของหนังสือที่ให้ยืม และประทับตราวันกำหนดส่งที่ใบกำหนดส่งแล้วมอบหนังสือให้กับผู้ยืม

3.1.4. เจ้าหน้าที่เก็บบัตรสมาชิกและบัตรผู้ยืมรวมไว้ด้วยกัน เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ธุรการเก็บสถิติในวันถัดไป

3.1.5. เจ้าหน้าที่ธุรการเก็บสถิติแล้ว นำบัตรสมาชิกและบัตรยืมคืนเจ้าหน้าที่ห้องสมุด เพื่อจัดเรียงเข้ากล่องต่อไป

3.1.6. เจ้าหน้าที่ห้องสมุดเก็บบัตรสมาชิกใส่กล่องโดยเรียงตามลำดับอักษรของชื่อสมาชิก และบัตรผู้ยืมจัดเก็บใส่กล่อง โดยเรียงตามลำดับวันกำหนดส่ง

3.2. วารสารฉบับยังไม่รวมเล่ม

3.2.1. ให้ผู้ยืมลงในสมุดยืมที่ห้องสมุดจัดเตรียมไว้ให้ โดย เขียนเลขลำดับที่ วัน เดือน ปี ที่ยืม ชื่อวารสาร เล่มที่ ปีที่ ฉบับที่ และชื่อผู้ยืม ให้ชัดเจน

3.2.2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อย ของวารสารและ ประทับตรา วันกำหนดส่ง ลงในช่องใบกำหนดส่ง แล้วมอบวารสารให้ผู้ยืม

3.3. นิตยสารบันเทิง จรรโลงใจ

3.3.1. ให้ผู้ยืมลงในสมุดยืมที่ห้องสมุดจัดเตรียมไว้ให้ โดยเขียนเลขลำดับที่ วัน เดือน ปี ที่ยืม ชื่อนิตยสาร เล่มที่ ปีที่ ฉบับที่ และชื่อผู้ยืมให้ชัดเจน

3.3.2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของนิตยสารและแจ้งกำหนดส่ง แก่ผู้ยืม (จะสังเกตว่า การยืมนิตยสารบันเทิง จรรโลงใจ ไม่มีใบกำหนดส่ง เนื่องจาก เป็นนิตยสารที่อ่านในระยะเวลาที่สั้น ห้องสมุดจะไม่ติดใบกำหนดส่ง เพราะทำให้สิ้นเปลือง ติดเฉพาะฉบับที่ให้ยืม เพื่อตรวจสอบวันกำหนดส่ง)

การปฏิบัติในการรับคืนวัสดุประเภทต่าง ๆ ของห้องสมุด มีดังนี้

1. การคืนหนังสือ และวารสารรวมเล่ม

1.1. เจ้าหน้าที่ถามชื่อสมาชิกของผู้คืน หรือผู้คืนแจ้งชื่อสมาชิก แก่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดทราบ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดึงบัตรสมาชิกออกมาได้ถูกต้อง

1.2 เมื่อทราบแล้ว ค้นหาบัตรหนังสือที่จัดเรียงไว้ในกล่องที่เก็บบัตรหลังป้าย

บอกวันที่ นั้น ๆ

1.3. เมื่อพบบัตรหนังสือแล้ว เจ้าหน้าที่ตรวจดูเลขทะเบียน ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง เลข

หนังสือ เพื่อให้แน่ใจว่า ได้คืนบัตรที่ถูกต้องตรงกับหนังสือนั้นหรือไม่

1.4. เมื่อตรวจดูบัตรยืมและตัวเล่มหนังสือว่า ถูกต้องจึงประทับตราวันที่ คืน

หนังสือแล้วสอดบัตรไว้ในซองหนังสือเล่มนั้น ๆ

1.5. เจ้าหน้าที่ฯ ประทับตรา ส่งแล้ว ที่บัตรสมาชิกห้องสมุด พร้อมลงชื่อผู้รับ

คืนกำกับทุกครั้ง

1.6. เก็บหนังสือที่สอดบัตรคืนแล้ว ไว้บนรถเข็นหนังสือหลังเคาน์เตอร์บริการ

1.7. ช่วงเวลา 15.40 น. นำหนังสือไปจัดเรียงขึ้นชั้นตามหมวดหมู่

2. การคืนวารสารฉบับยังไม่รวมเล่ม นิตยสารบันเทิง และโสตทัศนวัสดุ

2.1. ผู้คืนนำวัสดุที่จะคืน มาที่เคาน์เตอร์บริการ รับ-จ่ายหนังสือ

2.2. เจ้าหน้าที่ฯ เปิดสมุดยืม ตรวจสอบรายการวัสดุที่คืน ว่าตรงตามที่ยืมไป

หรือไม่ แล้วประทับตราวันที่คืน และลงชื่อกำกับทุกครั้ง

2.3. เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้คืนทราบว่า ได้รับคืนเรียบร้อยแล้ว ทุกครั้ง

ในกรณีที่ผู้ยืมคืนวัสดุประเภทต่าง ๆ เกินกำหนดส่ง ให้เจ้าหน้าที่ฯ คิดค่าปรับฯ ตามระเบียบของห้องสมุด และออกใบเสร็จรับเงินให้ทุกครั้ง แล้วนำส่งเงินค่าปรับฯ ที่ฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชีในวันถัดไป ในเวลา 10. 00 น.

 

bma-health map

ป้ายโฆษณา

วารสารโรงพยาบาล

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ข่าวดี!!!!>>>ทุกท่านสามารถติดต่อ-นัดล่วงหน้า และทำบัตรใหม่ ได้ที่ศูนย์ประกันสุขภาพ<<< Mail : klangprofit@gmail.com

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา