Get Adobe Flash player

ติดต่อ-สอบถาม

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

บริการห้องสมุด

บริการต่าง ๆของห้องสมุด

บริการของห้องสมุด คือ การให้บุคคลได้ใช้หนังสือและวัสดุต่าง ๆ ที่ห้องสมุดจัดหามา เพื่อประโยชน์แก่การศึกษา ค้นคว้าและวิจัย อันได้แก่หนังสือประเภท ความรู้ทั่ว ๆ ไป ความจรรโลงใจ และความเพลิดเพลิน งานนี้จึงมีการพยายามให้บริการยืมหนังสือและ วัสดุของห้องสมุดด้วยวิธีต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือในด้านบริการตอบคำถาม

บริการต่าง ๆ ของห้องสมุดมี ดังนี้

1. บริการยืม คืน หนังสือ

2. บริการโสตทัศนวัสดุ

3. บริการห้องสมุดเคลื่อนที่

4. บริการยืมระหว่างห้องสมุด

5. บริการสืบค้นข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์

6. บริการตอบคำถาม แนะนำและช่วยการค้นคว้า

7. บริการถ่ายเอกสาร

อันที่จริงบริการของห้องสมุดนั้น เริ่มตั้งแต่การคัดเลือก จัดหา หนังสือเข้าห้องสมุดซึ่งเห็นว่าดี มีคุณภาพ และให้ประโยชน์แก่ผู้อ่าน จัดระบบหนังสือให้สะดวกแก่การเลือกใช้ จัดสถานที่ให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกสบาย ช่วยเหลือในการตอบคำถามและค้นคว้าในเบื้องต้น ฯลฯ ดังนั้นจึงขอกล่าวถึงงานบริการหลักของห้องสมุด

bma-health map

ป้ายโฆษณา

วารสารโรงพยาบาล

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา