Get Adobe Flash player

ค้นหาข้อมูล

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ติดต่อ-สอบถาม

ป้ายโฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้13
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้13
mod_vvisit_counterเดือนนี้2019
mod_vvisit_counterทังหมด3954730

กำลังเข้าชม 2
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
**ศูนย์เลสิค โรงพยาบาลกลางภูมิใจเสนอเทคโนโลยี ใหม่ล่าสุดในการทำ LASIK เพื่อการมองเห็นที่ดีที่สุด"Femtosecond Laser(FS200)และSCHWIND AMARIS 750S EXCIMER LASER" เครื่องแรกในประเทศไทย ติดตั้งแล้วที่ศูนย์เลสิค โรงพยาบาลกลาง สนใจติดต่อศูนย์เลสิค โรงพยาบาลกลาง โทร 0-2220-8000 ต่อ 11641 – 11642

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate
ป้ายโฆษณา

รายละเอียดของงานในตำแหน่ง

รายละเอียดของงานในตำแหน่ง

 

ตำแหน่งบรรณารักษ์ 6

วางแผน กำหนดนโยบาย บริหาร นิเทศ วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ประสานงาน แนะนำ ให้คำปรึกษา พัฒนา ปรับปรุง ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างของห้องสมุด ปฏิบัติงานตามนโยบาย ประชุม วางแผน เพื่อพัฒนางาน หน่วยงาน และบุคลากร จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี จัดทำแผนอัตรากำลัง จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน บริหารงบประมาณฯ พิจารณา คัดเลือก จัดหา และจัดซื้อหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ และวัสดุครุภัณฑ์ วิเคราะห์หมวดหมู่และทำบัตรรายการหนังสือ เอกสาร และสิ่งพิมพ์ จัดทำดรรชนีวารสาร ตรวจสอบ จัดเรียง และจัดเก็บบัตรรายการและบัตรดรรชนีวารสาร รวบรวมและเผยแพร่ผลงานของห้องสมุด จัดทำสถิติรายปี ประชาสัมพันธ์ห้องสมุด และให้คำแนะนำปรึกษาในด้านการใช้ห้องสมุดและการเข้าถึงแหล่งข้อมูล

ตำแหน่งบรรณารักษ์ 5

พิจารณาคัดเลือก จัดหา และจัดซื้อ หนังสือ วารสาร และสิ่งพิมพ์ ต่างๆ ทำเรื่องขออนุมัติใช้เงินแต่ละประเภท และ เบิกจ่ายสิ่งพิมพ์ ดำเนินการด้านเทคนิคโดย บันทึกรายการหนังสือลงใน Worksheet วิเคราะห์หมวดหมู่และทำบัตรรายการหนังสือ สิ่งพิมพ์ ประทับตรา ลงทะเบียนหนังสือ วารสารและสิ่งพิมพ์ บันทึกข้อมูลจาก Worksheet ลงในคอมพิวเตอร์ จัดทำดรรชนีวารสาร และกฤตภาค จัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ บริการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ออนไลน์ จัดบริการสารบัญวารสาร บริการยืม-คืนหนังสือและโสตทัศนวัสดุ บริการตอบคำถามแนะนำและช่วยการค้นคว้า ตรวจและจัดเรียงบัตรรายการ บัตรดรรชนีวารสาร จุลสารและกฤตภาค ดูแลความเป็นระเบียบและถูกต้องของชั้นหนังสือ วารสาร และโสตทัศนวัสดุ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาหนังสือ รวบรวมสถิติรายปี จัดป้ายนิเทศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สำรวจหนังสือและ ทวงวารสาร

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 5

รับ - จ่ายหนังสือ วารสาร เอกสาร สิ่งตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์ รับสมัครสมาชิก บอกรับเป็นสมาชิกวารสารภาษาไทย ลงทะเบียนโสตทัศนวัสดุ ลงทะเบียนวารสารภาษาไทยที่บอกรับและบริจาค ลงทะเบียนวารสารรวมเล่ม จัดเตรียมวารสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่บอกรับและบริจาคออกให้บริการ บันทึกข้อมูลวารสารลงในคอมพิวเตอร์ ให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ บริการค้นคว้าข้อมูลและการยืมระหว่างห้องสมุด บริการถ่ายเอกสาร บริการตอบคำถาม และช่วยการค้นคว้า ทวงหนังสือ วารสารและโสตทัศนวัสดุ รวบรวมวารสารเพื่อส่งเย็บเล่ม ซ่อมแซมและบำรุงรักษาหนังสือ จัดเก็บและจัดเรียงวารสารขึ้นชั้น ดูแลความเป็นระเบียบและถูกต้องของชั้นวารสาร รวบรวมสถิติรายปี สำรวจหนังสือ และจัดนิทรรศการ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 4

รับ - จ่าย หนังสือ วารสาร เอกสาร สิ่งตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์ รับสมัครสมาชิก บอกรับเป็นสมาชิกสิ่งพิมพ์รัฐบาล (ราชกิจจานุเบกษา รายงานประจำปี สถิติต่าง ๆ) ลงทะเบียนสิ่งพิมพ์รัฐบาล และหนังสือประเภทบันเทิง จรรโลงใจที่ได้รับบริจาค เตรียมการสิ่งพิมพ์เพื่อออกให้บริการ รวบรวมราชกิจจานุเบกษาเพื่อส่งเย็บเล่ม ทวงหนังสือ วารสาร และโสตทัศนวัสดุ บริการหนังสือพิมพ์ บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ บริการค้นข้อมูลและยืมระหว่างห้องสมุด บริการถ่ายเอกสาร บริการตอบคำถาม แนะนำ ช่วยการค้นคว้า จัดเก็บและจัดเรียงหนังสือ สิ่งพิมพ์รัฐบาลขึ้นชั้น ดูแลความเป็นระเบียบและถูกต้องของชั้นหนังสือ และสิ่งพิมพ์รัฐบาล ซ่อมแซมและบำรุงรักษาหนังสือ รวบรวมสถิติรายปี สำรวจหนังสือ และจัดนิทรรศการ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 5

ร่าง-โต้ตอบหนังสือ รับ-ส่ง และเวียนแจ้ง พิมพ์หนังสือ บัตรรายการ บัตรดรรชนีวารสาร และงานพิมพ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง จัดเวรการให้บริการของห้องสมุด ควบคุม ดูแลการเบิกจ่ายพัสดุ ตรวจสอบและควบคุมการลา ส่งซ่อมบำรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ จำหน่ายเอกสาร นำส่งเงินค่าปรับหนังสือ ค่าบริการถ่ายเอกสาร จัดเก็บรวบรวมสถิติรายวัน รายเดือนและรายปี บริการยืม - คืน หนังสือ วารสาร และโสตทัศนวัสดุ บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ บริการถ่ายเอกสาร และสำรวจหนังสือประจำปี

ตำแหน่งคนงาน

เดินเอกสารและหนังสือต่างๆ บริการหนังสือพิมพ์ บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ เปิด-ปิด ตู้จดหมายและรับพัสดุภัณฑ์ของห้องสมุด ช่วยทำความสะอาดพื้นที่ของห้องสมุด ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน โต๊ะทำงานของเจ้าหน้าที่ และโต๊ะ - เก้าอี้ นั่งอ่านหนังสือ ทำความสะอาดชั้นวางหนังสือ วารสาร กระจก ผ้าม่าน ตลอดจนวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ของห้องสมุด ช่วยเปิด-ปิดห้องสมุด และนำเบิกพัสดุ

ตำแหน่งภารโรง

เปิด-ปิด และดูแลความเรียบร้อยของห้องสมุด ไฟ เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำเย็น ทำความสะอาดพื้นที่ของห้องสมุด ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน โต๊ะทำงานของเจ้าหน้าที่ และโต๊ะ-เก้าอี้ นั่งอ่านหนังสือ ทำความสะอาดชั้นวางหนังสือ วารสาร และโสตทัศนวัสดุ กระจก ผ้าม่าน ตลอดจนวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ของห้องสมุด เดินเอกสารและหนังสือต่างๆ บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ บริการยืม-คืน บริการถ่ายเอกสาร และนำเบิกพัสดุ

 

bma-health map

ป้ายโฆษณา

วารสารโรงพยาบาล

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ข่าวดี!!!!>>>ทุกท่านสามารถติดต่อ-นัดล่วงหน้า และทำบัตรใหม่ ได้ที่ศูนย์ประกันสุขภาพ<<< Mail : klangprofit@gmail.com

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา