Get Adobe Flash player

ติดต่อ-สอบถาม

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ห้องตรวจศัลยกรรม ชั้น2


ห้องตรวจศัลยกรรม ชั้น2

ตารางแพทย์ออกตรวจ

 

ในเวลาราชการ 08.00-12.00 น.

วัน ห้องตรวจ 1
ห้องตรวจ 3
ห้องตรวจ 4
ห้องตรวจ 5
ห้องตรวจ 6

จันทร์

คลินิกศัลยกรรมปัสสาวะ

นพ.ชวินท์ สุขะพิริยะ

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

พญ.ฉัตรนภา ศรีคิรินทร์

 

คลินิกศัลยกรรมประสาท

นพ.พิพัฒน์ เกรียงวัฒนศิริ

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

นพ.ดุษฎี มีศิริ

คลินิกศัลยกรรมปัสสาวะ

นพ.ชูวิทย์ ประดิษฐบาทุกา


อังคาร

คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง

นพ.เกษมศักดิ์ พยุงธนทรัพย์

คลินิกศัลยกรรมประสาท

นพ.ชัยพล วุฒิโอภาส

 

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

นพ.อิทธิพล วิรัตนภานุ

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

นพ.ปัญญา ทวีปวรเดช

คลินิกศัลยกรรมปัสสาวะ

นพ.พิเชษ รุ่งศิริแสงรัตน์


พุธ

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

นพ.บัญญัติ ละอองทอง

คลินิกศัลยกรรมประสาท

นพ.ธานินทร์ กลลดาเรืองไกร


คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

นพ.สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

นพ.จิตรภาณุ วงศ์ยงศิลป์

คลินิกศัลยกรรมปัสสาวะ

นพ.มารุต งามกุลสิริทรัพย์


พฤหัสบดี

คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง

นพ.สันติ กุลาดี

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

นพ.ชัยพร สุวิชชากุล

 

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

พญ.ภารวี ประยูรหงษ์

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

นพ.สมเกียรติ อัศวโรจน์พงษ์

คลินิกศัลยกรรมปัสสาวะ

นพ.ศักดิ์ชาย ยุทธวรเดชกุล


ศุกร์

 

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

พญ.ภัทรส สว่างศรี

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

นพ.ณรงค์ บัญญากาศ

คลินิกศัลยกรรมปัสสาวะ

นพ.พฤกษ์ ธำรงรัตนศิลป์ 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bma-health map

ป้ายโฆษณา

วารสารโรงพยาบาล

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา