Get Adobe Flash player

ติดต่อ-สอบถาม

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก ชั้น 1

ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก ชั้น 1

ตารางแพทย์ออกตรวจ

คลินิกรุ่งอรุณศัลยกรรมกระดูก เวลา 06.00-08.00 น.

ห้องตรวจ 1 2 3 4 5 6 7 8
วันจันทร์ พ.ปฏิเวช
พ.มนตรี พ.กฤตธี พ.วิกรม พ.พรพจน์ - พ.ฮาร์ยิต พ.ไพสิทธิ์
วันอังคาร พ.สุพจน์
พ.สมเกียรติ พ.วสันต์ พ.ประวิทย์ พ.มนูญ - พ.รณชัย พญ.
วันพุธ

พ.ปฏิเวช

พ.มนตรี พ.กฤตธี พ.กิตติพงษ์ พ.พรพจน์ - พ.ฮาร์ยิต พ.ไพสิทธิ์
วันพฤหัสบดี

แพทย์

หมุนเวียน 2 ท่าน

พ.ชาติชาย - - - - - -
วันศุกร์ พ.สุพจน์
พ.สมเกียรติ พ.วสันต์ - พ.มนูญ - พ.รณชัย พญ.

 

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bma-health map

ป้ายโฆษณา

วารสารโรงพยาบาล

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา