Get Adobe Flash player

ติดต่อ-สอบถาม

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ปฏิบัติงานด้านเด็กและสตรี วันที่ 29 มีนาคม 2561

โครงการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเด็กและสตรี

ในวันที่ 29 มีนาคม 2561

ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี (บ้านพักฉุกเฉิน) ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี

พระวรราชาทินัดดามาตุ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

จัดโดย

งานสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลกลาง


bma-health map

ป้ายโฆษณา

วารสารโรงพยาบาล

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา