Get Adobe Flash player

ติดต่อ-สอบถาม

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา


กิจกรรมเสริมสร้างระบบคุณธรรมและจริยธรรม

ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดสำนักการแพทย์ได้ให้สำนักการแพทย์เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างระบบคุณธรรมและจริยธรรมในภาพรวมของสำนักการแพทย์ โดยเป็นกิจกรรมการร่วมทำบุญและบริจาคเงินและสิ่งของให้กับมูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ  ซึ่งท่านเจ้าคุณอุดมอาทรประชานาถ จะมารับบิณฑบาต ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.00 น. ที่สำนักการแพทย์

bma-health map

ป้ายโฆษณา

วารสารโรงพยาบาล

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา