Get Adobe Flash player

ค้นหาข้อมูล

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ติดต่อ-สอบถาม

ป้ายโฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้86
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้86
mod_vvisit_counterเดือนนี้2612
mod_vvisit_counterทังหมด3945501

กำลังเข้าชม 2
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
**ศูนย์เลสิค โรงพยาบาลกลางภูมิใจเสนอเทคโนโลยี ใหม่ล่าสุดในการทำ LASIK เพื่อการมองเห็นที่ดีที่สุด"Femtosecond Laser(FS200)และSCHWIND AMARIS 750S EXCIMER LASER" เครื่องแรกในประเทศไทย ติดตั้งแล้วที่ศูนย์เลสิค โรงพยาบาลกลาง สนใจติดต่อศูนย์เลสิค โรงพยาบาลกลาง โทร 0-2220-8000 ต่อ 11641 – 11642

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate
ป้ายโฆษณา

ศึกษาวิเคราะห์และประเมินคุณภาพอากาศ ศูนย์บริการวิชาการ จุฬาฯ

        โรงพยาบาลกลางได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่เป้าหมายในการศึกษาวิเคราะห์และประเมินคุณภาพอากาศตามโครงการจ้างที่ปรึกษา  เพื่อศึกษาวิเคราะห์และประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคารของโรงพยาบาล  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ซึ่งสำนักสิ่งแวดล้อม  กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2551  เป็นเงิน  2,450,00.-  บาท

(สองล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  โดยดำเนินการจ้างศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นที่ปรึกษาตามสัญญาจ้างเลขที่  สสล  114/2552  ลงวันที่  20  กรกฎาคม  2552  กำหนดระยะเวลา

ดำเนินการ  360  วัน  เริ่มตั้งแต่วันถัดจากวันลงนามในสัญญา  ถึงวันที่  15  กรกฎาคม  2553

                         โดยคณะที่ปรึกษาจะเข้าทำการศึกษาด้านอุณหภูมิ  ความชื้น  แสงสว่าง  การระบายอากาศ

ด้านเคมี  ได้แก่  ก๊าซต่าง  ๆ  ฝุ่นละออง  ด้านชีวภาพ  ได้แก่  แบคทีเรียและเชื้อราในอากาศและท่อส่ง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารของโรงพยาบาลและประเมินผลกระทบที่

อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานภายในอาคาร  ให้เป็นรูปแบบสำหรับการศึกษาข้อมูล

คุณภาพอากาศภายในอาคารสำหรับโรงพยาบาลอื่นโดยจะจัดทำเป็นคู่มือทางวิชาการเพื่อให้บุคลากร

ของโรงพยาบาลสามารถศึกษาและประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคารในเบื้องต้นได้โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

  • 1) ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศก่อนและหลังการปรับปรุง
  • 2) การประเมินระบบระบายอากาศและเสนอแนะข้อแก้ไข
  • 3) การพัฒนารูปแบบการศึกษาคุณภาพอากาศและจัดทำคู่มือทางวิชาการ
  • 4) การอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องวิธีการตรวจประเมินคุณภาพอากาศ
  • 5) การสัมมนาเผยแพร่ผลงาน

         นอกจากนี้สำนักสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงในบริเวณพื้นที่

ภายนอกอาคารของโรงพยาบาลโดยรถตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง  (Mobile  Unit)  ที่ทันสมัยมูลค่า  12,320,000.-  บาท  ซึ่งในการตรวจวัดและเก็บข้อมูลคุณภาพอากาศสามารถเสนอรายละเอียด

ดังนี้

  • 1) การตรวจวัดมลพิษทางอากาศ
  • 2) การตรวจวัดทางสภาพอุตุนิยมวิทยา
  • 3) การวัดเสียงในบรรยากาศ
  • 4) ระบบบันทึกภาพและติดตามตำแหน่งรถตรวจวัด (CCTV และ GPS)

โดยได้ทำการเก็บข้อมูลการตรวจวัดมีกำหนด  15  วัน  ตั้งแต่วันที่  25  สิงหาคม  2552 

ถึงวันที่  9  กันยายน  2552

 

bma-health map

ป้ายโฆษณา

วารสารโรงพยาบาล

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ข่าวดี!!!!>>>ทุกท่านสามารถติดต่อ-นัดล่วงหน้า และทำบัตรใหม่ ได้ที่ศูนย์ประกันสุขภาพ<<< Mail : klangprofit@gmail.com

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา