ประเภทห้องสมุด

ประเภทห้องสมุด

1. หอสมุดแห่งชาติ (National Library) เป็นห้องสมุดที่มีขอบข่ายการบริการกว้างขวางมาก เนื่องจากเป็นแหล่งข้อมูลระดับชาติที่เอื้อต่อนักศึกษา นักวิจัย ทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ

2. ห้องสมุดโรงเรียน (School Library) ได้แก่ห้องสมุดของสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงห้องสมุดระดับอาชีวศึกษา

3. ห้องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย (College and University Library) ได้แก่ห้องสมุดประจำสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งห้องสมุดประเภทนี้ได้รับการยอมรับให้เป็น หัวใจของการศึกษา เนื่องจากลักษณะการเรียน การสอนจะให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ ตลอดจนการศึกษาในระดับนี้จะมีการศึกษา ค้นคว้าวิจัย อย่างกว้างขวางอีกด้วย

4. ห้องสมุดประชาชน (Public Library) เป็นห้องสมุดตั้งอยู่ในเขตชุมชนบริการประชาชนในเขตชุมชนนั้นๆ

5. ห้องสมุดเฉพาะ (Special Library) คือห้องสมุดซึ่งจัดขึ้นในหน่วยงาน บริษัท หรือส่วนราชการนั้นๆ เป็นศูนย์สารนิเทศเฉพาะทาง เพื่อสนองความต้องการของคนเฉพาะกลุ่ม สารนิเทศจะจำกัดวงแคบลงไปเฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน องค์กรหรือสถาบันต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ พนักงานวิชาการ ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน และพัฒนางาน ซึ่งปัจจุบัน ห้องสมุดเฉพาะได้นำเอาเทคโนโลยีสารนิเทศสมัยใหม่มาจัดระบบสารนิเทศให้มีศักยภาพสูงในการบริการ

ห้องสมุดโรงพยาบาลกลาง ถือว่าเป็นห้องสมุดเฉพาะที่มุ่งให้บริการแก่บุคคล ในวิชาชีพทางด้านแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุข ทรัพยากรของห้องสมุดโดยส่วนใหญ่ จึงเป็นเนื้อหาที่จะเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพของบุคคลในวิชาชีพเหล่านี้