ศัลยกรรมกระดูก

 

ศัลยกรรมกระดูก

montree.jpg
นพ. มนตรี สิริไพบูลย์กิจ

MONTREE SIRIPAIBOONKIJ, MD.

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่พ.ศ. 2536

Permission to practice medicine since 1993

สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

· สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว ( Family Medicine )

· สาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedic Surgery )

 

somkiat.jpg
นพ. สมเกียรติ ยงยิ่งศักดิ์ถาวร

SOMKIAT YONGYINGSAKTHAWORN, MD.

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่พ.ศ. 2542

Permission to practice medicine since 1999

สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

· สาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedic Surgery )

 

ronnachai.jpg
นพ. รณชัย มโนพาประเสริฐ

RONNACHAI MANOPAPRASERT, MD.

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่พ.ศ. 2539

Permission to practice medicine since 1996

สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

· สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว ( Family Medicine )

· สาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedic Surgery )

 

 

 

manoon.jpg
นพ. มนูญ ศักดินาเกียรติกุล

MANOON SAKDINAKIATTIKOON, MD.

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่พ.ศ. 2543

Permission to practice medicine since 2000

สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

· สาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedic Surgery )

 

 

patiwet.jpg
นพ. ปฏิเวช งามวิจิตวงศ์

PATIWET NGAMVIJITVONG, MD.

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่พ.ศ. 2544

Permission to practice medicine since 2001

สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

· สาขา ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedic Surgery )

 

harjeet.jpg
นพ. ฮาร์ยิต ซิงห์บัดติยา

HARJEET SINGH BHATIA, MD.

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่พ.ศ. 2541

Permission to practice medicine since 1998

สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

· สาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedic Surgery )

 

 

115wasan.jpg

 

นพ.วสันต์  สุเมธพิมลชัย

นพ.วสันต์ สุเมธพิมลชัย

WASAN SUMETPIMOLCHAI, MD.

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ.2542

Permission to practice medicine since 1999

สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

- สาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedic Surgery )

 

 

paisit.jpg
นพ. ไพสิทธิ์ วรปาณิ

PAISIT VORAPHANI, MD.

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่พ.ศ. 2545

Permission to practice medicine since 2002

สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

· สาขา ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedic Surgery )

 

 

 

kritti.jpg
นพ. กฤตธี โคละทัต

KRITTI KOLATAT, MD.

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่พ.ศ. 2547

Permission to practice medicine since 2004

สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

· สาขา ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedic Surgery )

 

116natchaya.jpg

 

 

 

พญ.ณัชญา  สุริยฉัตร

พญ.ณัชญา สุริยฉัตร

NATCHAYA SURIYACHAT, MD.

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2553

Permission to practice medicine since 2010

สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

- สาขา ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedic Surgery )

- ประกาศนียบัตร อนุสาขาเนื้องอกทางออร์โธปิดิกส์

 

 

 

 

 

 

 

 

นพ.สุพจน์  กังวาฬ

นพ. สุพจน์ กังวาฬ

SUPOJ KUNGWAN, MD.

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2554

Permission to practice medicine since 2011

สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

- สาขา ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedic Surgery )

- ประกาศนียบัตร อนุสาขาออร์โธปิดิกส์เท้าและข้อเท้า

 

 

 

 

 

 

นพ.พรพจน์  ภักดีธิติไพบูลย์

นพ.พรพจน์ ภักดีธิติไพบูลย์

PORNPOJ PAGDEETHITIPAIPUL, MD.

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ.2555

Permission to practice medicine since 2012

สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

- สาขา ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedic Surgery )

- ประกาศนียบัตร อนุสาขากระดูกสันหลัง

 

070aekachai.jpg

นพ. เอกชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา

AEKACHAI JAROENARPORNWATANA, MD.

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2543

Permission to practice medicine since 2000

สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

· สาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedic Surgery )

 

 

 

 

 

นพ. วิกรม จารุสถิระกุล

นพ. วิกรม  จารุสถิระกุล
VIKROM JARUSTIRAKUL, MD.

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2517

Permission to practice medicine since 1974

สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

· สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว ( Family Medicine )

· สาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedic Surgery )

 

 

 

 

 

 

นพ. ประวิทย์ สุขเจริญชัยกุล

นพ. ประวิทย์  สุขเจริญกุล

PRAVIT SUKCHAROENCHAIKUL, MD.

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2534

Permission to practice medicine since 1991

สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

· สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว ( Family Medicine )

· สาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedic Surgery )

 

 

 

 

 

 

นพ. ชาติชาย ภูกาญจนมรกต

นพ. ชาติชาย  ภูกาญจนมรกต

CHATHCHAI POOKARNJANAMORAKOT, MD.

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2529

Permission to practice medicine since 1986

สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

· สาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedic Surgery )

 

 

 

 

 

 

นพ. กิตติพงษ์ อิทธิวัฏฏกุล

นพ. กิตติพงษ์ อิทธิวัฏฏกุล

KITTIPHONG ITTIWATTAKUL, MD.

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2518

Permission to practice medicine since 1975

สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

- สาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedic Surgery ) 

 

 

 

นพ.สมชาย จึงมีโชค

นพ.สมชาย จึงมีโชค

SOMCHAI JUNGMEECHOKE, MD.

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2527

Permission to practice medicine since 1984

สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

- สาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedic Surgery )