อบรม ๕-๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

การประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

ในวันที่ ๕ – ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

ณ ห้องประชุมพี เอ ไนติงเกล ชั้น ๒๐ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี