อบรม ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเพิ่มประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

ในวันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์

และห้องประชุม พี เอ ไนติงเกล ชั้น ๒๐ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลกลาง