คณะแพทย์ออกตรวจ

03.jpg

01-1.jpg
นพ.วิชัย สุเมธพิมลชัย นพ.เอกอนันต์ อุตรภิชาติ
009.jpg

02-2.jpg

นพ.จิรพล สุโภคเวช พญ.นพมาศ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ

k-001.jpg

lasik001.jpg
พญ.เมธินี จงเจริญ นพ.จตุพร  ดวงพัตรา