บริการห้องสมุดเคลื่อนที่

บริการห้องสมุดเคลื่อนที่

การให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่

1. ให้บริการ ยืม คืน ห้องสมุดเคลื่อนที่ แก่ผู้ป่วยสามัญโรงพยาบาลกลาง จำนวน 5 หอผู้ป่วย โดยเวียนตามตารางที่กำหนด ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ได้แก่ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชายสามัญ ชั้น 20/8 หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย/หญิง สามัญ ชั้น 20/9 หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย/หญิง สามัญ ชั้น 20/10 หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงสามัญ ชั้น 20/14 หอผู้ป่วยนรีเวชกรรมสามัญและพิเศษรวม ชั้น 20/17

2. เจ้าหน้าที่ ฯ คัดเลือก และจัดเรียงหนังสือขึ้นรถห้องสมุดเคลื่อนที่ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของคนไข้ เช่น

- บริการตึกศัลยกรรมกระดูก คัดเลือกหนังสือประเภท กระดูก ปวดข้อ และปวดหลัง

- บริการตึกนรีเวชกรรม คัดเลือกหนังสือเกี่ยวกับ สตรี โรคเกี่ยวกับสตรี และทารก

3. เริ่มบริการตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

4. เจ้าหน้าที่บันทึก วันที่ให้บริการ รายการหนังสือที่ยืม ชื่อ สกุล ตึก และ เตียงผู้ใช้บริการ

5. ให้ผู้ป่วยยืมอ่านได้ 1 วัน

6. เจ้าหน้าที่ไปรับคืนหนังสือในวันต่อไป ตั้งแต่ เวลา 13.30 น.