การจัดเก็บจุลสารและกฤตภาค

6) ระบบการจัดเก็บจุลสารและกฤตภาค

ห้องสมุดจัดเก็บไว้ในแฟ้มจัดเรียงตามลำดับอักษรของหัวเรื่อง ในตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก

ที่หน้าลิ้นชักจะมีอักษร (ก-ฮ) กำกับไว้ให้ทราบว่าในแต่ละลิ้นชักมีหัวเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้าง

ตัวอย่างการจัดเก็บจุลสารและกฤตภาค

ex009.jpg