การจัดเก็บหนังสือพิมพ์

3) ระบบการจัดเก็บหนังสือพิมพ์

(1) ห้องสมุด จัดเก็บหนังสือพิมพ์ไว้ในไม้หนีบหนังสือพิมพ์ และวางไว้บนที่วาง

(2) หนังสือพิมพ์โดยเฉพาะ จัดแบ่งไว้เป็น 3 ชนิดคือ หนังสือพิมพ์ฉบับวันนี้

(3) หนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา 1 วัน และหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา 2 วัน ส่วน

หนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลาหลาย ๆ วัน ห้องสมุดจะเก็บแยกไว้ต่างหาก

ตัวอย่างการจัดเก็บหนังสือพิมพ์

ex004.jpg

 

ex005.jpg