วัสดุไม่ตีพิมพ์

วัสดุไม่ตีพิมพ์

2. วัสดุไม่ตีพิมพ์ ( Non – Printed Materials) ได้แก่ โสตทัศนวัสดุประเภทต่าง ๆที่สื่อความหมายโดยผ่านทางประสาทหู และตา เป็นสื่อความรู้ที่อยู่ในรูปของเสียงและภาพ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้เร็ว เข้าใจง่าย และชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น รูปภาพ แผนที่ แผนภูมิ ภาพนิ่ง และภาพเลื่อน ภาพยนตร์ ไมโครฟิล์ม แผ่นเสียง เทปบันทึกเสียง แผ่นบันทึกภาพและเสียง ลูกโลก หุ่นจำลอง และของตัวอย่างต่าง ๆ ห้องสมุดมีวัสดุที่ไม่ตีพิมพ์ บริการดังนี้ เทปบันทึกเสียง ( Cassettetape ) วิดีทัศน์ ( Videotape ) ภาพนิ่ง ( Slide ) และแผ่นบันทึกภาพและเสียง ( Compactdisc)