บริการถ่ายเอกสาร

1. ผู้ใช้บริการแจ้งความจำนงในการถ่ายเอกสาร

2. เจ้าหน้าที่ ฯ ถ่ายเอกสารให้ผู้ใช้บริการตามจำนวนสิ่งพิมพ์ที่ผู้ใช้บริการต้องการ

3. ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ ของสำเนาเอกสารให้เรียบร้อย

4. คิดค่าบริการ หน้าละ 1 บาท

5. ออกใบเสร็จให้ผู้ใช้บริการ

ตัวอย่างการออกใบเสร็จค่าบริการ

22887.jpg