บริการ INTERNET

บริการ INTERNET

ขั้นตอนการใช้บริการ INTERNET

1. ผู้ใช้ลงชื่อ และรายละเอียดการใช้บริการ ในสมุดทุกครั้ง

2. ผู้ใช้สามารถใช้บริการได้ครั้งละไม่เกิน 1 ช.ม. ติดต่อกัน

ข้อปฏิบัติในการใช้บริการ INTERNET

1. ใช้บริการด้วยความสงบ ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการท่านอื่น

2. ห้ามดาวน์โหลดข้อมูลใด ๆ จากอินเทอร์เน็ต

3. ห้ามค้นข้อมูลที่เป็นสื่อลามกอนาจาร

4. เมื่อใช้เสร็จแล้ว ออกจากโปรแกรมที่ใช้ ทุกครั้ง

5. เมื่อใช้เสร็จแล้ว ห้ามปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ (SHUT DOWN) โดยเด็ดขาด

6. ไม่ทำการใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ และเครื่องคอมพิวเตอร์

7. ไม่ติดตั้งหรือถอดถอนโปรแกรมใด ๆ ก่อนได้รับอนุญาต

8. เครื่องมีปัญหา หรือสงสัยใด ๆ สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม