การจัดเก็บสิ่งพิมพ์รัฐบาล

4) ระบบการจัดเก็บสิ่งพิมพ์รัฐบาล

เนื่องจากสิ่งพิมพ์รัฐบาลในห้องสมุด มีหลายประเภทจึงมีวิธีการจัดเก็บ ดังนี้

(1) ราชกิจจานุเบกษาฉบับปัจจุบัน คือฉบับที่จัดพิมพ์ในปีล่าสุด ห้องสมุดจัดเก็บ

ไว้ในกล่อง โดยเฉพาะ เรียงตามเล่มที่ และตอนที่

(2) ราชกิจจานุเบกษาฉบับรวมเล่ม คือราชกิจจานุเบกษา ที่ห้องสมุดเก็บรวบรวม

ฉบับล่วงเวลา จนครบปี และจำนวนเล่ม แล้วทำการส่งเย็บรวมเล่ม แล้วจัดเก็บ

ขึ้นชั้น โดยเรียงตามลำดับปีที่จัดพิมพ์ เล่มที่ ตอนที่

ตัวอย่างการจัดเก็บราชกิจจานุเบกษาฉบับปัจจุบัน

ex006.jpg

ตัวอย่างการจัดเก็บราชกิจจานุเบกษาฉบับรวมเล่ม

ex007.jpg

5) รายงานประจำปี และสถิติ

เป็นผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน แต่ละองค์กรของรัฐที่ได้จัดทำขึ้น เพื่อ

เผยแพร่ข้อมูลและสำหรับการศึกษา อ้างอิง ห้องสมุดจัดเก็บ โดยใส่กล่องไว้เฉพาะ จัดเรียงตามหน่วยงาน และเรียงตามปี พ.ศ.

ตัวอย่างการจัดเก็บรายงานประจำปี และสถิติ

ex008.jpg