การจัดเก็บวารสาร

2) ระบบการจัดเก็บวารสาร ห้องสมุดมีระบบการจัดเก็บวารสารดังนี้

(1) วารสารฉบับใหม่คือวารสารฉบับใหม่ล่าสุดที่ตีพิมพ์ออกเผยแพร่ ห้องสมุดได้

จัดเรียงไว้ตามลำดับตัวอักษรชื่อวารสาร และ เรียงจากซ้ายไปขวา

(2) วารสารรวมเล่ม สำหรับวารสารวิชาการในฉบับล่วงเวลา ห้องสมุดจะเก็บรวบรวมไว้จนครบปี แล้วส่งเย็บเล่ม แล้วจัดเก็บขึ้นชั้น โดยเรียงตามลำดับอักษรชื่อวารสาร และเรียงตาม ปีที่ ฉบับที่ เล่มที่ จัดพิมพ์

ตัวอย่างการจัดเก็บวารสารฉบับใหม่ และรวมเล่ม

ex003.jpg