การจัดระบบวัสดุห้องสมุด

การจัดระบบวัสดุห้องสมุด

เนื่องจากการดำเนินงานห้องสมุดทุกขั้นตอน มีระบบของการปฏิบัติงานที่ชัดเจน การไหลเวียนถ่ายเทงานทุกอย่างเป็นลูกโซ่ และต่อเนื่อง ดังนั้น วัสดุทุกชิ้นของห้องสมุด จะสามารถตรวจสอบ สืบค้นและค้นหาได้เมื่อผู้ใช้เกิดปัญหา หรือทำหนังสือสูญหาย ห้องสมุดจะสามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทุกอย่าง เพราะว่ามีการจัดระบบวัสดุห้องสมุดจะสามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักฐานทุกอย่าง เพราะว่ามีการจัดระบบวัสดุห้องสมุดไว้อย่างเป็นระบบ ระเบียบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ตรวจสอบ และช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากร และค้นหาข้อมูลที่ตนต้องการได้อย่างสะดวกถูกต้อง รวดเร็ว