การประชุมเรื่องความรุนแรงในเด็กและสตรี

       โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดประชุมเรื่อง ความรุนแรงในเด็ก  และสตรี จำนวน 2 รุ่น ๆละ1 วัน รุ่นที่ 1 วันที่ 23 เมษายน 2552 และรุ่นที่ 2 วันที่ 30 เมษายน 2552 รูปแบบการประชุมเป็นแบบไป-กลับ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปีโรงพยาบาลกลาง ให้แก่ข้าราชการระดับ 1-8 และลูกจ้างโรงพยาบาลกลางจำนวน 200 คน เป็นโครงการพัฒนาวิชาการของหน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างให้บุคลากรของกรุงเทพมหานคร มีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพ คุณภาพชีวิต และความภาคภูมิใจเพื่อร่วมพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้น่าอยู่และยั่งยืน     ซึ่งสอดคล้องกับแผนบริหารราชการ  กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2552-2555

       ทั้งนี้การประชุมได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของ สำนักการแพทย์มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก, มูลนิธิเพื่อนหญิง ,สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ,โรงพยาบาลปทุมธานี   และคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

 

ภาพการประชุมเรื่องความรุนแรงในเด็กและสตรี

รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552

ณ ห้องประชุมชั้น20 ตึกอนุสรณ์100 ปี โรงพยาบาลกลาง

 

 นิทรรศการการประชุมเรื่อง     ความรุนแรงในเด็กและสตรี

 

 

 

 นายแพทย์พิชญา นาควัชระ   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลางประธานเปิดการประชุม

 

 

 

 นายแพทย์พรเทพ แซ่เฮ้ง หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยชุมชน กล่าวรายงานการประชุม

 

 

 

 ผู้เข้าร่วมประชุม ชมนิทรรศการภายในงาน

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยายจากวิทยากร

 

 

 

 คุณดารณี นฤดมพงษ์ และ คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม วิทยากรจากมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

 

 

 

 

 คณะวิทยากรอภิปราย เรื่องกระบวนการปฏิบัติงานของทีมสหวิชาชีพกับงานด้านเด็กและสตรี

 

 

 

 นายแพทย์ชูวิทย์ ประดิษฐบาทุกา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร

 

 

 

 นายแพทย์ชูวิทย์ ประดิษฐบาทุกา  รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกลางถ่ายภาพร่วมกับคณะวิทยากร

 

 

 

 

ภาพการประชุมเรื่องความรุนแรงในเด็กและสตรี

รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2552

ณ ห้องประชุมชั้น20 ตึกอนุสรณ์100 ปี โรงพยาบาลกลาง

 

 นายสมพงษ์ วงษ์ปัญญาถาวร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ประธานเปิดการประชุม

 

 

 นายแพทย์พิชญา นาควัชระ   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลางกล่าวรายงานการประชุม

 

 

นายสมพงษ์ วงษ์ปัญญาถาวร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ถ่ายภาพร่วมกับแขกผู้มีเกียรติและทีมงาน

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมแขกผู้มีเกียรติ

 

 

นายสมพงษ์ วงษ์ปัญญาถาวร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ประธานในพิธี ชมนิทรรศการภายในงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม

 

 

 

คุณดารณี นฤดมพงษ์ และ คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม วิทยากรจากมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

 

 

คุณสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง วิทยากรจากมูลนิธิเพื่อนหญิง

 

 

คณะวิทยากรอภิปราย เรื่องกระบวนการปฏิบัติงานของทีมสหวิชาชีพกับงานด้านเด็กและสตรี

 

 

วิทยากรมอบของรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ร่วมตอบคำถาม