หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดหาทรัพยากรห้องสมุด อาทิ เอกสาร ตำรา วารสาร หนังสือพิมพ์ และวัสดุอื่นๆ ไว้บริการแก่ ผู้ใช้บริการ

2. จัดระบบของทรัพยากรห้องสมุดให้เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าของผู้ใช้ เมื่อจัดหาวัสดุมาแล้วมีการจัดกลุ่ม จัดหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงทรัพยากรได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง

3. จัดบริการทรัพยากรห้องสมุด โดยมุ่งเน้นให้ผู้ใช้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่จะทำได้ และรักษาไว้ซึ่งสิทธิ ความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากรของผู้ใช้