เตรียมพร้อมก่อนทำ LASIK

image009.png

ผู้ที่เหมาะสมรับการรักษาด้วย LASIK

 • 1. ควรมีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • 2. มีสายตาคงที่หรือเปลี่ยนปลงไม่เกิน 50 ( 0.5 D) อย่างน้อย 1 ปี
 • 3. ไม่มีโรคของกระจกตา โรคอักเสบเรื้อรังในลูกตา
 • 4. โรคเบาหวาน กลุ่มโรคข้อรูมาตอยด์ SLE
 • 5. ไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
 • 6. มีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อภาวะเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจมีได้

การเตรียมตัวเพื่อตรวจประเมินสายตา

เป็นขั้นตอนการตรวจประเมินว่า มีความเหมาะสม ในการรับการรักษาด้วยเลสิคหรือไม่ ใช้เวลาตรวจประมาณ 2-3 ชม. โดย

 • 1. ผู้ใส่คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่ม ควรถอดออกก่อนอย่างน้อย 7 วัน
 • 2. ผู้ใส่คอนแทคเลนส์ชนิดแข็ง ควรถอดออกอย่างน้อย 1 เดือน
 • 3. วันที่มาตรวจประเมินสายตาควรพาญาติหรือเพื่อนมาด้วย เนื่องจากมีการหยอดยาขยายม่านตา จะทำให้ตาพร่ามัวสู้แสงจ้าไม่ได้ราว 4 - 6 ชม. และ ควรนำแว่นกันแดดมาด้วย

การวิเคราะห์สภาพตาก่อนการรักษา

เมื่อท่านตัดสินใจทำการรักษา ท่านจะต้องผ่านการตรวจ  โดยจักษุแพทย์ตามขั้นตอน ได้แก่

 • 1. ตรวจวัดการมองเห็น
 • 2. ตรวจสภาพจอประสาทตา
 • 3. ตรวจวัดความโค้งส่วนหน้า ( Corneal Topography )
 • 4. ตรวจวัดความโค้งส่วนหน้าและส่วนหลัง ( Pentacam )
 • 5. ตรวจวัดความหนาของกระจกตา ( Pachymetry )
 • 6. วิเคราะห์สภาพสายตา ( Wave front analyzer )