โรงพยาบาลกลางวันนี้

ปัจจุบัน โรงพยาบาลกลางมีอายุครบ 122 ปี เป็นสถานที่ให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วย สร้างเสริมสุขภาพอนามัย และป้องกันโรค ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน ค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์ และปฏิบติงานร่วมกับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย โดยได้มีการปรับปรุงพัฒนาการบริการให้ทันสมัย โดยเน้นบริการที่ดีเลิศ (Bast Service) ตลอดจนปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและบรรยากาศทั้งภายในอาคารและรอบโรงพยาบาลให้ดีขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้รับบริการ ตลอดจนตอบสนองนโยบายของรัฐ ในการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและมี ประสิทธิภาพ โดยการสร้างอาคารอเนกประสงค์ 20 ชั้น เพื่อทดแทนอาคารเก่า ด้วยเงินงบประมาณ 780  ล้านบาท โดยได้รับพระราชชื่ออาคารแห่งนี้ว่า...

"อาคารอนุสรณ์ 100 ปี"

 

 

โรงพยาบาลกลางอาคารอนุสรณ์ 100 ปี

 

นโยบาย

ด้านบริหาร
พัฒนาให้เป็นระบบบริหารเชิงคุณภาพรวมทั้งองค์กร

ด้านบริการ
ใช้นโยบายการสนองตอบความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการ

ด้านวิชาการ
พัฒนาบุคคลให้มีศักยภาพสูงขึ้น เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม จนเป็นองค์กรเรียนรู้

 

ขอบเขตบริการ (Scope of service)

โรงพยาบาลกลางเป็นสถานพยาบาล ตติยภูมิ ให้บริการทางการแพทย์โดยมีขอบเขตดังนี้

1. ให้บริการรักษาพยาบาล
2. ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ
3. ให้บริการฟื้นฟูสมรถภาพ
4. ให้บริการป้องกันโรค
5. ให้บริการทางวิชาการ โดยเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว นิสิตแพทย์ และนักศึกษาพยาบาล

โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย

- ประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
- ประชาชนในเขต Catchments area ตามระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค
- ผู้ประกันสังคมที่ลงทะเบียนไว้กับโรงพยาบาล
- ผู้ป่วยส่งต่อ ทั้งในระบบและนอกระบบการส่งต่อ ที่มีเครือข่ายบริการในสังกัดกรุงเทพมหานคร

การบริการในโรงพยาบาล

- การบริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก คลินิกต่าง ๆ
- การบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
- การบริการผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล
- บริการให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย
- การบริการของศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี การให้คำปรึกษาครอบครัว
- การบริการของหน่วยสนับสนุนการรักษา ( เช่น เอกซเรย์ lab หน่วยไตเทียม หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู ฯลฯ )
- การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการบริการต่าง ๆ
- การจัดสวัสดิการและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ( เช่น ที่จอดรถ การจัด รปภ.

- ดูแลความปลอดภัย การบริการน้ำดื่ม ห้องสุขา ป้ายบอกทาง ฯลฯ )